Tin tức - sự kiện

THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG"

QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN TRONG DẠY - HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH.

Quốc An

Trong dạy - học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) phải quán triệt 3 quan điểm cơ bản là: quan điểm hệ thống, quan điểm lịch sử và quan điểm thực tiễn. Trong dịp khác chúng ta sẽ bàn về vị trí, tác động và yêu cầu của 2 quan điểm hệ thống và lịch sử, hôm nay chỉ bàn về quan điểm thực tiễn.