Chuyên mục GDQP-AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 9 BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK BÀI 1 TẠI TRƯỜNG BẮN QUÂN KHU 9

Hàng  năm theo thông lệ, sau khi kết thúc học phần IV Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại Học An Giang  tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho sinh viên khối đại học theo hướng dẫn môn học của Vụ Giáo dục quốc phòng (Bộ GD&ĐT), (3% trên tổng số sinh viên tham gia khoá học) đây là việc làm cần thiết để đánh giá quá trình học tập QP của sinh viên, tạo cho các em một trải nghiệm thú vị, nghiêm túc trong quá trình học 165 tiết QP của mỗi học sinh và qua kết quả bắn đạn thật này bộ môn cũng nhìn nhận lại quá trình giáo dục môn bắn súng để có sự điều chỉnh trương trì

THỰC TIỄN TRANG BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY - HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Cơ sở vật chất phục vụ dạy - học là một trong những điều kiện quan trọng để dạy học hiệu quả, điều này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những môn học có giảng dạy và luyện tập kỹ năng. Đối với môn học giáo dục quốc phòng - an ninh thì cơ sở vật chất và thiết bị dạy học lại càng khó khăn, quan trọng hơn nữa do tiêu chuẩn kỹ thuật cao, chuyên dùng, một số chủng loại có quy định sử dụng đặc biệt.

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Ở ĐẠI HỌC AN GIANG

Phương pháp giảng dạy là việc người dạy lựa chọn những hình thức để tác động đến người học sao cho người học tiếp thu hiệu quả nhất. Giáo dục quốc phòng - an ninh là một môn khoa học nó buộc người dạy phải sử dụng những phương pháp khoa học để tác động lên người học lúc đó sẽ thu được những kết quả tốt nhất.

Kiểm tra, đánh giá - một bộ phận hợp thành không thể thiếu của quá trình dạy học

Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành có hệ thống, để xác định mức độ đạt được về trình độ nắm kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng trình độ phát triển tư duy và trình độ được giáo dục của người học trong quá trình dạy học.

Các yếu tố: Xác định mục tiêu dạy học, thiết kế và thực hiện chương trình dạy học và kiểm tra, đánh giá là một chỉnh thể tạo thành chu trình dạy học khép kín. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố trên nếu được đảm bảo tốt sẽ tạo nên một quá trình dạy học đạt hiệu quả cao.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ CHO LỰC LƯỢNG TỰ VỆ CƠ QUAN NĂM 2010

Thực hiện Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ; Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI GIỚI THIỆU MỘT SỐI LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

Trong  những năm gần đây Trường Đại học An Giang đã và đang đẩy mạnh việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, các khoa, bộ môn tích cực ứng dụng phương pháp dạy học tích cực đáp ứng mục tiêu của nhà trường là chuyển đổi toàn bộ sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Bộ môn giáo dục quốc phòng - Trường Đại học An Giang, đang tập chung nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh để nâng cao chất lượng đào tạo thực hiện mục đích chung của nhà trường.

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 10 NĂM QUA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Trong 10 năm qua (2001-2010), thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tư của Bộ Chính trị, Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) và công tác quốc phòng địa phương.

TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Giáo dục quốc phòng - an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.