Đề cương chi tiết - Bài Giảng

Đề cương bài giảng

Đề cương chi tiết các học phần

Đề chi tiết các học phần Giáo dục Quốc Phòng.

Xem tập tin đính kèm...

Giáo trình quốc phòng - An Ninh (tập 1)

Giáo trình Quốc Phòng An Ning - tập 1

Tác giả: Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hiển, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Đại Nghĩa, Trần Đăng Thanh, Vũ Quang Tạo, Đỗ Xuân Tảo, Hoàng Khắc Thông, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãn,  Nguyễn Từ Vượng, Nguyễn Trong Xuân.

Chi tiết xem đính kèm...