HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU NGÂN HÀNG

CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

ThS.GVC. Trần Khánh Mai....


ThS. GVC. Trần Khánh Mai, trình bày bộ đề thi trắc nghiệm

trước hội đồng nghiệm thu BM-GDQP-AN, Ngày 6/3/2012

Căn cứ kế hoạch số 151/KH-ĐHAG và quyết định số 459/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng trường Đại học An Giang v/v xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2012-201; việc thành lập Hội đồng xây dựng và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan các học phần lý luận, quan điểm, đường lối của đảng về công tác quốc phòng  - an ninh (GDQP-AN I,II) của Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Trường Đại học An Giang.

Để thực hiện tốt tinh thần, nội dung kế hoạch 151 và quyết định 459, Bộ môn GDQP đẽ tiến hành một số hoạt động cụ thể, đó là:

-          Bộ môn đã chủ động lập kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học GDQP-AN, từ ngày 2/11/2011, được thầy Hoàng Xuân Quảng (P.HT) trực tiếp phụ trách Bộ môn phê duyệt kế hoạch. Trong kế hoạch này BM đặt ra yêu cầu, mục đích, nội dung cụ thể cho từng đồng chí trong đơn vị, dự kiến thời gian, cách thức , tiến độ thực hiện thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

-          Lãnh đạo bộ môn và toàn thể giảng viên đã tham gia tập huấn chuyên môn về kỹ thuật thiết kế, xây dựng cấu trúc và biên soạn ngân hàng đề thi trong thời gian 2 ngày (29-30/12/2011) theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

-          Hội đồng xây dựng và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi của BM đã được thành lập (theo QĐ 459 của HT), gồm có: Bộ phận cán bộ nghiệm thu: 2 giảng viên (Tăng Chánh Nguyễn và Trần Khánh Mai); Thư ký: 1 giảng viên (Trần Văn Duân); bộ phận ra câu hỏi và phản biện có: 7 giảng viên.

-          Quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi được tiến hành từ ngày 1/1/2012. Trong thời gian xây dựng ngân hàng câu hỏi thi BM thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện về Phòng KT&KĐCL theo quy định.

Từ ngày 6/3 đến 23/4/2012 Bộ môn đã bắt đầu tổ chức công tác nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi. Trong buổi họp Hội đồng nghiệm thu có đủ các thành viên toàn đơn vị tham dự, phát biểu trước buổi họp đồng chí trưởng BM (Tăng Chánh Nguyễn) đã có ý kiến nêu ra về cách thức tiến hành từ việc ghi biên bản, việc giải trình từng phần, nguyên tắc xây dựng câu hỏi, tỉ lệ câu khó, câu dễ theo kết cấu của từng bài trong hệ thống học phần, thời gian nghiệm thu lần lượt từng giảng viên, các ý kiến tham gia góp ý, phản biện phải đảm bảo yêu cầu chung, kỹ thuật thiết kế, nội dung phù hợp với từng bài giảng và cả trong hệ thống học phần cho đến kết thúc quá trình nghiệm thu theo lịch của BM.

Qua các buổi họp nghiệm thu, đã có 5/13 giảng viên báo cáo Hội đồng dự thảo phần ngân hàng câu hỏi (100 câu/bài thuộc các học phần GDQP-AN-I+II), trong cuôc họp đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, phản biện rất khoa học, khách quan về quan điểm, tính hợp lý logic, kỹ thuật thiết kế, nội dung từng câu hỏi làm cho buổi nghiệm thu thật sự sôi động, đạt kết quả. Với tinh thần làm việc tích cực, thận trọng trong việc chuẩn bị của giảng viên và sự đóng góp xây dựng, phản biện chung của Hội đồng Bộ môn, đến nay đã có 350 câu hỏi được đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1.

Kết quả đánh giá, nhận xét sơ bộ qua các phiên họp của HĐ nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi: về phía giảng viên trực tiếp xây dựng câu hỏi và báo cáo chi tiết qua các câu hỏi HĐ có nhận xét chung về ưu điểm: giảng viên đã chuẩn bị đủ số lượng câu hỏi, kĩ thuật thiết kế xây dựng cấu trúc, nội dung là cơ bản đạt được yêu cầu bước đầu, phù hợp với nội dung bài học. Tuy nhiên cũng còn thiếu sót về mặt kỹ thuật thiết kế, về nội dung có câu chưa gọn, chưa hợp lý về cách nêu câu dẫn cần khắc phục, điều chỉnh ở các câu còn lại...Về phía các thành viên hội đồng đã tích cực góp ý xây dựng, có nhiều phản biện, xây dựng hay cần phát huy.

Theo lịch họp Hội đồng xây dựng và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan các học phần GDQP-AN của Bộ môn sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Diễn biến và tiến độ sẽ được tiếp tục đăng tải trên trang Web của Bộ môn GDQP.