MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NĂM 2011

Hội thi Thể thao Quốc phòng
Phổ biến nội quy thi đấu
Nguyễn Hồ Thanh lên lớp bài bắn súng tiểu liên AK
Một buổi tập ngắm
Sinh viên thực hành tập ngắm
Sinh viên thực hành tập ngắm
Sinh viên thực hành bắn trên máy MBT 03
Giáo viên trên máy MBT 03 quan sát kết quả bắn của sinh viên
Kho vũ khí
Kho vũ khí
20 súng AK vừa được bổ sung cho đơn vị
Một buổi học tháo lắp súng tiểu liên AK
Sinh viên thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK
Bãi tập Giáo dục quốc phòng
Một buổi học chiến thuật ngoài thao trường
Giáo viên hướng dẫn nội dung luyện tập
Sinh viên thực hành tập luyện
Sinh viên thực hành tập luyện
Một buổi học ngoài thực địa nội dung bản đồ địa hình