MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

(NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2011)

"MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG"

Thạc sĩ  Trần Khánh Mai

Đính kèmDung lượng
HỘI THẢO KHOA HỌC.pdf353.28 KB