Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An Ninh cho CBCC trường Đại Học An Giang ngày 6/11/2010