ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ NGHIỆM THU

 

DANH SÁCH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ NGHIỆM THU


1. Đề tài cấp cơ sở

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM NGHIỆM THU

KÊT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1

Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay.

ThS. Trần Khánh Mai

2017

76/100

Khá

2

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến tư tưởng sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay.

ThS. Nguyễn Hồ Thanh ThS. Nguyễn Chí Hải

2018

77,3

Khá

2. Đề tài cấp đơn vị

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM NGHIỆM THU

KÊT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1

Thực trạng và giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học An Giang hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Thúc

2015

77/100

Khá

2

Nâng cao nhận thức, hành động về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Trường Đại học An Giang trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Hồ Thanh ThS. Nguyễn Chí Hải

2019

85/100

Tốt

3

Sách lược “vừa đánh, vừa đàm” của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1968 - 1973

ThS. Phạm Văn Thành

2019

81,3/100

Khá

4

Động cơ học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Trường Đại học An Giang

ThS. Trần Bảo Nguyên

2020

71,7/100

Khá

5

Tác động của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên Trường Đại học An Giang về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia hiện nay

ThS. Nguyễn Hồ Thanh ThS. Nguyễn Chí Hải

2020

79,8/100

Khá