Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay”, do ThS. Trần Khánh Mai – Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Quốc phòng chủ nhiệm

Ngày 24/11/2017 vừa qua, Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học An Giang, gồm 9 thành viên do Thầy PGS.TS Võ Văn Thắng - Chủ tịch HĐKH Trường chủ trì đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay". Đề tài do ThS. Trần Khánh Mai - Phó Trưởng BM Giáo dục Quốc phòng thực hiện.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một bộ phận quan trọng của công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng việc dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường (PGS.TS Võ Văn Thắng) và các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, đồng thời có nhiều ý kiến góp ý về nội dung và hình thức cho Chủ nhiệm đề tài như: nên cô đọng hơn phần tóm tắt của đề tài; nên đi sâu vào thực trạng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra giải pháp;...

Hội đồng thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh nội dung và hình thức bản báo cáo kết quả nghiên cứu theo ý kiến góp ý của Hội đồng. Điểm trung bình của đề tài đạt 76/100, xếp loại Khá.