TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 2016

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Ở BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, là hoạt động thường xuyên của bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang. Ngày 04/5/2016 bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang đã tổ chức hoạt động phương pháp, nhằm thống nhất một số nội dung giảng dạy và cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy ở các chuyên đề trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học theo học chế tín chỉ.

Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi, nhiều tâm huyết, hoạt động phương pháp đã thực hiện 2 nội dung.

Thứ nhất: Toàn thể giảng viên bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang đã dự giờ bài giảng của 2 giảng viên tập sự Bùi Trường Xanh và Trần Bảo Nguyên, 2 đồng chí có rất nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy, đầu tư nghiên cứu nhiều kiến thức, có năng khiếu sư phạm. Song, còn bộc lộ thiếu sót trong kiến thức, kinh nghiệm còn ít. Cả 2 giảng viên đã được Bộ môn nhiệt tình góp ý, được Trưởng bộ môn nhận xét, đánh giá cao.

Thứ hai: 12 giảng viên của bộ đã lần lược trình bày bài giảng, kế hoạch bài giảng. Mỗi giảng viên phải cập nhật thông tin mới bổ sung cho bài giảng, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Từng cá nhân đã được tập thể nhận xét đóng góp, cuối cùng Trưởng bộ môn kết luận cần thay đổi nội dung một số câu hỏi ở các chuyên đề thảo luận và đặt câu hỏi thảo luận ở phần đầu của bài giảng; một số chuyên đề nên truyền đạt theo phương pháp mới giải thích rõ các khái niệm cho người học dễ hiểu; các giảng viên chú ý tập trung nghiên cứu sâu, rộng nội dung kiến thức chuyên đề được phân công soạn thảo, giảng dạy.

Với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh ở trường Đại học An Giang, giúp cho sinh viên dễ hiểu và hiểu đúng kiến thức môn học. Từ đó nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của sinh viên, công dân, tích cực tham gia các phong trào do trường, địa phương phát động, ra sức học tập, lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang đã thường xuyên tổ chức hoạt động phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động lần này đã mang lại hiệu quả cao. Tất cả giảng viên của bộ môn đã thống nhất: nội dung chính giảng dạy của từng chuyên đề; câu hỏi thảo luận của các chuyên đề có thời gian thảo luận; hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên trong nhà trường.

Nguyễn Chí Hải...