Bộ môn Giáo dục quốc phòng họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị

Lúc 14 giờ, ngày 29/09/2015, tại phòng họp 222 - Khu Trung tâm, Bộ môn GDQP, trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị lần I: " Thực trạng và giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học An Giang hiện nay"- CNĐT: ThS. Nguyễn Văn Thúc - giảng viên Bộ môn giáo dục Quốc Phòng, Trường Đại học An Giang. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đánh giá kết quả đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nêu ra trong đề cương, số liệu có giá trị khoa học.

Với những nội dung nghiên cứu, đề tài đã khảo sát được tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập môn GDQP - AN ở trường ĐHAG hiện nay với kết quả đạt được: Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên có phù hợp với dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động người học (55,3%), Không khí học tập của lớp (51.3%), Nhận thức của sinh viên đối với môn học (55.3%).

Tác giả đã xác định được tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh bằng cách khảo sát sinh viên đang học tập tại trường, làm tiền đề cho các nghiên cứu khác về phương pháp giảng dạy; góp phần phát huy tính tích cực học tập của sinh viên; làm giàu thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên bộ môn và các ngành có liên quan.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 77/100, đạt loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.