Bộ môn Giáo dục Quốc Phòng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở lần I

Th.s Nguyễn Văn Thúc..

Hội đồng Khoa động đang làm việc

Lúc 14 giờ chiều, ngày 11/03/2015, tại phòng họp 222 - Khu Trung tâm, bộ môn GDQP, trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015: " Thực trạng và giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học An Giang"- CNĐT: ThS. Nguyễn Văn Thúc - Bộ môn giáo dục Quốc Phòng, Trường Đại học An Giang.

Đề tài thực hiện với mục tiêu

- Xác định hiệu quả của việc phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập môn GDQP - AN ở trường ĐHAG hiện nay.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chỉnh tên đề tài:" Thực trạng và giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học An Giang hiện nay", và nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau

-  Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  71,34/100

Hội đồng  thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.