Giới Thiệu

Nhiệm vụ đào tạo

Giảng dạy môn học GDQP-AN cho các hệ:

  • Đại học chính quy, Cao đẳng.
  • Trung cấp chuyên nghiệp.
  • Đại học không chính quy cho học viên vừa làm vừa học.
  • Các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng.

Khen thưởng của cấp trên về công tác GDQP-AN:

Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện nghị định 15/NĐ-CP. Quân khu IX – Bộ QP xét công nhận trường ĐHAG Đạt loại KHÁ thành tích công tác GDQP-AN và thực hiện Nghị định 119/NĐ-CP về công tác quốc phòng địa phương.

Chương trình đào tạo:

Thực hiện theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng về việc ban hành “chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng”; Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng về việc ban hành “chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp”.

Đội ngũ giáo viên:

Từ khi thành lập Bộ môn GDQP (10/2000), đội ngũ giảng viên chỉ có 3 đồng chí cơ hữu, 2 kiêm nhiệm, đến nay về đội ngũ giảng viên GDQP-AN đã có 14 người, (trong đó có 1 giảng viên kiêm nhiệm).

Trình độ chuyên môn:

3 đang hoàn chỉnh đại học (đều đã qua trường quân đội 2 sĩ quan Pháo binh, 1 sĩ quan Lục quân ), 10 cử nhân và 1 thạc sỹ. Đảng viên 7/14 người (50%). Tất cả đều đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và giảng dạy GDQP. Có 11 nguyên là sĩ quan quân đội (7 đang trong lực lượng Dự bị động viên) 2 nguyên là sĩ quan an ninh. Đội ngũ giảng viên đến nay đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu và ngày một nâng lên để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Phương hướng:

Thực hiện chương trình giáo dục QP-AN, đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên cho các hệ đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch hàng năm của Bộ môn. Tiếp tục tổ chức hoạt động phương pháp, chuẩn hóa nội dung, phương pháp, sử dụng thành thạo thiết bị giảng dạy hiện đại, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy quốc phòng - an ninh. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết tin bài cho tờ thông tin khoa học của nhà trường và Website của bộ môn.

Bồi dưỡng giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi.