Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

THỰC HIỆN BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47 CHO SINH VIÊN KHÓA ĐH12 - ĐẠI HỌC AN GIANG (ĐỢT I – NĂM 2013)

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2013)

                                                                                                            GV. Nguyễn Văn Thúc

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LẦN V/2013

  

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

Nguyễn Hồ Thanh

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

GV Nguyễn Văn Thạnh

 

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

 

Thông tư Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 6353/BGDĐT-GDQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH Giáo dục quốc phòng - an ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯